>

Eğitim ve Öğretim Anlayışımız

YTÜ Okulları; geleceği şekillendirecek cesarete sahip, girişimci ve proaktif bir nesil yetişmesine uygun ortamı sağlayacak bir okul yapısı sunar.

YTÜ Okullarında öğrenciler, geleceği şekillendiren teknolojiyi ve inovasyonu anlamaya hatta bunu daha ileri taşıyacak donanımı ve motivasyonu geliştirmeye başlarlar ve buna bağlı olarak da öğrenme sorumluluklarını alırlar. Daha iyi bir dünya için özgünlüğü ve bağımsızlığı ile takımın parçası olduğunu bilen öğrenciler tüm alanlarda sürdürülebilirlik içindedir ve elbette süreçlerin aktif birer lideridir.

Okul gerçektir, yapay mekânlardan oluşmaz. Kapılar açık, alanlar canlı ve öğrenimi tetikleyici interaktif yapıdadır. Yaşayan sınıflar, atölyeler ve tüm mekânlar öğrenci dostu, dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin veren aynı zamanda kişiselleştirilebilen bir anlayış içinde kurgulanmıştır. Her mekân değişime ayak uydurabilecek bir dinamizm ve modüler esneklik içindedir. Hayal gücünü kışkırtan materyaller, doğa ile bütünleşik bir uyum gösterir. İç ve dış mekân bütünlüğü yaşanılan dünyayı da bir bütün olarak algılamaya destek olur.

YTÜ Okullarında çocuklar doğadaki dönüşüme iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kâşif ilhamını Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark ’tan alan birer meraklı, dünyanın ve insanlığın iyiliği için işleyen zihinlere sahip kahramanlardır.

YTÜ Okullarında dersler deneyim odaklı ve beceri gelişimi önceleyerek özenle planlanmış içeriklerle yürütülür. Akademik benlik gelişimini merkeze alan yaklaşım ile öğrencilerin lider, girişimci ve öz güvenli bireyler olmaları desteklenir. Farklılaştırma ile bireyselleşen öğrenme tasarımları öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda tutkularını keşfetmelerine ve bireysel gelişimlerinin şahidi olmalarına olanak sağlar. Geçmişten günümüze eğitim modellerinin güçlü yönlerini bir yaklaşım ile merkezine alan YTÜ Okulları, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nı (International Baccalaureate Primary Years Programme- IB PYP) pedagojik açıdan kılavuz kabul eder. Bu programla birlikte deneyimli ve meraklı öğretmen kadrosunun dünyanın en güncel ve prestijli profesyonel gelişim ortamlarına dâhil olmasını sağlar ve tüm bu gelişmiş ve gelişmekte olan içeriği hem öğrencileri hem de velileri ile paylaşır.

Politikalarımız

DİL POLİTİKASI

YTÜ Okulları olarak benimsemiş olduğumuz dil politikasının amacı; Öğretmenlere planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak, dil öğretimi için okulun amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir zihniyet oluşturmak, dil öğretimi için okulda uyguladığımız prensipler ve uygulamalarla ilgili veliye bilgi sağlamak ve öğrencilerin dil öğrenimiyle ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçlarını dikkate almaktır. 

YTÜ Okulları Dil Politikası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

YTÜ Okulları olarak benimsemiş olduğumuz akademik dürüstlük politikasının amacı bu politikaya dair uygulamalarımızın tüm paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda okulun felsefesini, ilkelerini, uygulamalarını ve öğelerini görünür hale getirmektir. Öğrenen topluluğumuz güvenilir bilgiye ulaşmak için doğru bilgi kaynaklarını kullanır ve bu kaynakları öğrenen topluluğunun diğer üyeleri ile paylaşırlar.

YTÜ Okulları Akademik Dürüstlük Politikası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

YTÜ Okulları olarak benimsemiş olduğumuz Ölçme ve Değerlendirme Politikası ile amaçlanan YTÜ Okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının bütün paydaşlar tarafından anlaşılması ve bu alanda okulun felsefesi, ilkeleri, uygulamaları ve öğelerini görünür hale getirmektir. Okulumuzda öğrenme uygulamaları geliştirebilmek için planlama ve öğretimimizi, elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şekillendiririz.  

YTÜ Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

 

Dil ve Edebiyat

Farklı kültürlerle dost olan bir kütüphane okul.

Dil Eğitimi

YTÜ Okullarında ana dilde kendini ifade edebilme sağlıklı bir sosyal kişiliğin yanı sıra akademik gelişimin de temeli olarak görülür. Sorgulama ve merak ana dilde başlar. Buna bağlı olarak analitik düşünme ve problem çözme aşamalarının temeli de ana dilde düşünme ile atılır. Ana dilin yanında yabancı dili eş düzeyde kullanabilme başarının globalleşen dünyada yer bulması için bir anahtar olarak kabul edilir.

YTÜ Okulları yabancı dil gelişimini eğitimin merkezine alan bir yaklaşımla öğrenme ortamlarını şekillendirir. Buna bağlı olarak okulumuzda yabancı dil olarak bir dünya dili olan İngilizce okutulmaktadır. Bu yaklaşım ile anasınıflarımızda okul öncesi öğretmenlerimizle İngilizce öğretmenlerimiz iş birlikçi planlamalar yaparlar ve derslere eş zamanlı olarak liderlik ederler. Burada öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren gözlemlenebilir bir doğallık ile İngilizce iletişim kurabilen bireyler olmaları hedeflenir. İlkokulda ise yabancı dil ağırlıklı ders programı ile güçlü başlayan dil öğrenme süreçlerine daha da güçlenerek devam ederler. 

Çocuklarımızın yabancı dil edinimleri esnek düşünme ve çok kültürlülük gibi hedeflerle 4. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca ile desteklenir. Dil süreçleri sağlam bir okuma ve yazma kültürü ile desteklenir.

Disiplinler, kendi kütüphane ve dijital bilişim teknolojileri kaynakları ile öğrencileri kışkırtırlar. Okul kütüphanesi öğrenciler için sıcak ve davetkar bir ortam sunar. Derslikler, atölyeler ve bahçe gibi alanlar mobilize ve aktif kütüphane deneyimleri sunarlar. Bilgi okuryazarlığı ve araştırma becerileri dersi ile anasınıfından itibaren öğrenciler YTÜ Okulları Akademik Dürüstlük Politikası’na uygun olarak davranış geliştirirler. Çocuklarımızın tüm alanlardaki bilgi teknolojilerine erişimi güvenli ve dinamiktir. Ayrıca kapıları tüm öğrencilerimize açık olan Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin varlığı öğrenenler topluluğumuz için eşsiz bir öğrenme fırsatı oluşturmaktadır.

Matematik ve Veri

Evrenin dilini konuşabilen güçlü matematik okulu.

children in playground

YTÜ Okulları öğrencileri matematiği keşfederek öğrenir ve sebep sonuç ilişkilerini somut modellerle anlamlandırırlar. Problem çözme, karşılaştırma, eşleştirme gibi matematiksel süreçleri alan dışında da karşılaşacakları gerçek problemlere uygularlar. Buradan yola çıkarak finansal okur yazarlıklarını geliştirir, ekonomik olarak güvenli bir yaşam modeli için temellendirirler.

Geometri ile bulundukları mekânı inceleyebilir ve yeniden tasarlayabilirler. Etkin birer bilim uygulayıcısı olarak matematiği sağlam bir temel yaparlar. Ayrıca analitik düşünme ve üst düzey modellemelerle yazılım dünyasına giriş yaparlar. Bilgisayarların ve yapay zekânın geleceği üzerine projeler oluşturabilirler

 

Bilim ve Teknoloji

Bilimsel yaklaşım içinde bir laboratuvar okul.

children examining nature

YTÜ Okullarında bilim dersleri merak duygusunu destekler ve keşfeden bir yapı içinde olmaları için öğrencilere uygun içerikler sunar. Bilimsel yöntem ile gezegeni ve ötesini anlamaya, korumaya, kısıtlı kaynaklar için alternatifler üretmeye teşvik eder. Okul öğrencilerin bilim yapmalarını sağlar ve bir üniversitenin içinde olma gücü ile bilim merkezi deneyimi sunar. Öğrencilerimiz bir akademisyen tavrı içinde öğrenmeye açık, girişimci birer lider olarak gelişime ve yeniliğe yatkın olurlar.

Sınıfların laboratuvarlardan ayrı düşünülmediği ve bilim yapmak için tüm mekânların uygun şekilde donatılmış olduğu okulumuzda tüm öğretmenlerimiz bilimsel liderler olarak öğrencilerle ulusal ve uluslararası projeler yürütür. Anasınıfından ilkokul sonuna kadar okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri bilim derslerinde fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile iş birliği içinde çalışır.

Yıldızlı çocukların; kendini bilen, sorumlu, duyarlı, bağımsız ve irade sahibi bireyler olacaklarına eminiz. Kişisel, ailesel, bölgesel, ulusal ve küresel duyarlılıklarını dijital dünyalarda da ortaya koyabilen dünya vatandaşı liderler olacaklardır.

Öğrenmeyi öğrenme ortamı içinde yer alan çocuklarımız, değer inşa eden, problemlere çözüm arayan, toplumsal sorunlara duyarlı inovatif girişimciler olarak yetişirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak öğretim ve öğrenim fırsatları sağlayarak, öğrencilerin araştırmasına, doğru bilgiyi bulmasına, iletişim kurmasına, organize olmasına ve günlük yaşamda kendi öğrenimlerinden sorumlu olmalarına imkân vermektedir.

YTÜ Okullarında, her sınıf seviyesinde Bilişim Teknolojileri dersi bulunmaktadır. Bu dersler ile öğrencilerimizin dijital anlamda gereken teknoloji becerilerine sahip, etkin ve üretken bireyler olmaları, içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği müfredat, yaklaşım ve uygulamalar aracılığı ile gerekli becerilere ulaşmaları ve teknolojinin müfredata entegre edilmesi amaçlanmaktadır.

Dijital teknolojileri kullanarak bilgiye erişmek, içerik oluşturmak ve problem çözmek diye açıklayabileceğimiz dijital yeterlilik, teknolojinin riskleri ve faydalarını anlamanın ön koşuludur. Bu nedenle dijital okuryazarlığı güçlü bireyler yetiştiren, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir bilişim teknolojileri müfredatı uygulanmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Toplumsal farkındalıkla eyleme geçen bir iletişim okulu.

Dil Eğitimi

İnsan ve Toplum Bilimleri; okulumuz öğrencileri için kendilerini, içinde bulunduğu toplumu ve giderek küreselleşen dünyadaki yerlerini derin bir anlayışla anlamlandırmalarına yönelik bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Bu alan ile ulusal ve evrensel değerleri, çeşitli kavram ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlardan bazıları ilköğretimin önemli basamaklarından olan ilkokul döneminde Hayat Bilgisi dersine ait müfredat programlarında ele alınmıştır.

İnsan ve Toplum Bilimleri; tarih, coğrafya, antropoloji, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi bilim dallarından yararlanarak, disiplinler arası bir yaklaşımla, insanlara vatandaşlık bilgileri kazandırma amacı bulunan bir çalışma alanıdır.

İnsan ve Toplum Bilimlerinin dallarından beslenen Hayat Bilgisi dersimiz ise sosyal ve insanla ilgili bu bilimlerin yöntemlerinden ve içeriğinden faydalanarak demokratik, düşünen ve temel değerlere sahip vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir ders olarak işlenmektedir.

Okulumuz IBPYP (Uluslararası İlk Yıllar Programı) genel amaçları doğrultusunda insan davranışlarını, toplumsal norm ve etik değerleri yansıtıcı ve duyarlı bir perspektifle düşünmelerine rehberlik eder. Hayat Bilgisi dersinin disiplinler üstü bir yaklaşımla ele alındığı okulumuzda, öğrencilerimiz geleneksel öğrenimin ötesine geçerek içeriği araştırır, yapılandırır ve deneyimleyerek öğrenir. Kavramsal planlama organizasyonel ve sosyal beceriler ile iletişim becerilerinin de gelişimini merkeze alır.

Disiplinler üstü temalar, bütünleşik ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak ileri derecede tanımlanmış derinlemesine bir sorgulama programının çerçevesini sağlarlar. Öğrenciler belirli bir disiplinler üstü temaya ilişkin ana fikri ele alarak sorgulama üniteleri bağlamında küresel önem taşıyan bu konuları araştırır, sorgular ve öğrenirler. Öğrenilen bu bilgiler gerçek yaşam deneyimleri ile ilişkili olduğundan öğrenilen konular ve kendi yaşamları arasında bağlantı kurarlar. Bu yolla öğrenen öğrencilerimiz daha aktif bir katılımla öğrenme deneyimi yaşarlar.

Okulumuzda Hayat Bilgisi, beş temel öğrenme alanına ayrılmıştır: İnsan Sistemleri ve Ekonomik Etkinlikler, Sosyal Örgütlenme ve Kültür, Zaman İçinde Süreklilik ve Değişim, İnsan ve Doğal Çevre, Kaynaklar ve Çevre. Bu alanlar kavram temellidir ve öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdadırlar.

İnsan Sistemleri ve Ekonomik Etkinlikler: İnsanın çevresi ve çevresiyle etkileşimini tanımak, yerel ve küresel olarak birbirleri ile bağlantılarının araştırılması, güç ve yetki dağılımları ve bunlara bağlı olarak örgütlerin ve sistemlerin nasıl ve niçin kurulduklarının incelenmesi; ekonomik faaliyet alanlarının gelişim ve değişimi, girişimci ve bilinçli tüketici becerilerinin geliştirilmesi.

Sosyal Örgütlenme ve Kültür: İnsanların, toplumların, kültürlerin ve toplulukların incelenmesi, bireylerin, grupların ve toplulukların birbirleriyle etkileşim kurma yolları, kültürel öğeler ve toplumlar arasındaki kültürel farklılıkların belirlenmesi.

Zaman İçinde Süreklilik ve Değişim: İnsanlar ve olaylar arasındaki ilişkilerin zaman içinde gelişim ve değişimlerinin incelenmesi; geçmişin günümüze olan etkisi ve gelecek için elde edilen çıkarımlar; geleceği şekillendirmiş olan kişiler ve katkıları.

İnsan ve Doğal Çevreler: Bir yere kimliğini veren ayırt edici özelliklerin incelenmesi, insanların çevrelerine nasıl uyum sağladıkları ve onu değiştirdikleri, insanların mekânı nasıl deneyimledikleri ve temsil ettikleri, doğal afetlerin insanlar ve yapılanmış çevre üzerindeki etkileri.

Kaynaklar ve Çevre: İnsanlar ve çevre arasındaki etkileşim, insanların kaynakları nasıl paylaştıkları ve yönettikleri; bu yönetimin olumlu ve olumsuz etkileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki etkisi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevre ve kaynakların düzenlenmesi.

Sanat ve Yaratıcılık

Sanatla özgürleşen bir dünya okulu.

child painting with watercolor

Sanat grubu dersleri olarak öğrencilerimize Görsel Sanatlar, Drama, Müzik ve Tasarım sunulur. Görsel sanatlar derslerinde yaş özelliklerine bağlı olarak estetik algılarının gelişimine destek verecek bir yaklaşım içinde sanatsal bir entelektüellik geliştirilir. Dünya sanatçıları ve sanat akımlarını tanıyarak başladıkları yolculuk eserleri yorumlama ve ürünler geliştirme aşamaları ile kişisel performanslarla tamamlanır.

Her çocuk sanatçıdır yaklaşımı içinde yaratıcıklarını ortaya koyabilecekleri özgür ortamlar sunulur. Öğrencilerimizin müzik aletlerini tanımaları ve denemeleri sağlanır. İlkokuldan itibaren en az bir enstrüman ile profesyonelleşirler. Drama ile kendilerini tanıma süreçleri derinleşir ve sosyal becerileri parlar. Tüm öğretmenlerle iş birliği içinde çalışan drama dersleri ile öğrenciler sahne sanatlarına yönelimlerini ve ilgilerini keşfederler. Tasarım dersi farklı endüstriyel malzemelerin tanınması ve günlük yaşam problemlerine çözüm olarak tasarı süreçlerine olan etkisini deneyimleyerek anlamlandırma fırsatı verirken sanal ortamdaki tasarımlar öğrencilerimizi daha da ileri taşır.

Beden Eğitimi ve Sağlık

Yaşam mottosu sağlık olan dengeli bir okul.

children exercise

YTÜ Okullarında fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sağlıklı olma hedefi ile öğrencilerin dengeli bir yaşam sürmelerine katkı sağlayan fiziksel etkinliği bir alışkanlık hâline getirme kültürü oluşturulur.

Fiziksel olarak vücudu tanımayı ve ona iyi bakmayı sağlayacak bir yaklaşım ile başlayan spor serüveni doğru beslenme bilinci, hareket farkındalığı ve profesyonel alanlara yönelim ile devam eder. YTÜ Okulları öğrencileri çevik, esnek ve sporun oluşturduğu sosyal kültürle öz güvenli ve liderdir. Anasınıfından itibaren oyun, jimnastik, yoga, dans, yüzme, basketbol, tenis, satranç branşları okulun ders, kulüp ve okul sonrası etkinlikleri ile bütünleşmiş olarak sunulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin dengeli gelişiminde mental ve duygusal süreçleri ile ilgili izleme, değerlendirme ve destek süreçlerini aile ve öğretmenlerle birlikte profesyonel bir şekilde yürütürler.

YTÜ Okullarının benimsemiş olduğu yaklaşımda öğrencilerin iyiliği merkezdedir. Çocuk Koruma Politikaları çerçevesinde yapılan çalışmalar, yaş dönemlerine özgü bireysel ve grup etkinlikleri ile Aile Akademisi birlikte hareket eder. Okul kabul süreçlerinden başlayarak öğrencileri tanıma, akademik başarı takibi ve sosyal ilişkilerinin gelişimi ile öğrencilerin bütünsel iyi olma halleri için çalışılır.